Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe


1. Obszar obowiązywania

1.1 Dostawy, obsługa i oferty sprzedawców są podane przez ogólne warunki handlowe. Wszystkie decyzje są podejmowane wyłącznie za zgodą centrali z Niemiec.

1.2 Najpóźniej przy odbiorze towaru lub przy wykonaniu zamówienia wszystkie ustalenia wchodzą w życie. Nasze ustalenia firmowe są ważne również wtedy, kiedy przyjmujemy do wiadomości postanowienia ogólne handlowe dotyczącego zamawiającego.

1.3 Umowy oraz postanowienia słowne nie są ważne, potrzebne jest potwierdzenie pisemne.


2. Ceny i terminy płatności

2.1 Oferty wysłane przez sprzedawców są niezobowiązujące. Błędy wydruku przede wszystkim błędne ceny są zastrzeżone.
Wszystkie ceny za poszczególne produkty są podawane w wartościach netto.

2.2 Oferty cenowe oraz wcześniej ustalone koszty uzyskania przychodu będą tylko wyłącznie utrzymane przy terminowych płatnościach.


3. Dostawy

3.1 Przyjęcie zamówienia nabiera mocy prawnej w momencie potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub ustnej przez sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia oraz potwierdzenie go oznacza, iż towar będzie dostarczony.

3.2 Sprzedawcy nie posiadają upoważnienia do potwierdzenia dodatkowych porozumień umownych, które są zawarte za pomocą umów podpisanych z klientami.

3.3 Terminy dostaw towarów zawarte są w umowach oraz w formie pisemnej do klienta. Słowne umowy terminów dostaw są nie ważne.

3.4 W przypadku opóźnień dostaw wywołanych przez siły wyższe miedzy innymi takie jak strajki, blokady, wypadki, złe warunki klimatyczne nie ponosimy odpowiedzialności.


4. Odpowiedzialność cywilna za wady

4.1 Jakość i prawidłowość dostarczonego towar należy sprawdzać bezpośrednio przy dostawie.

Reklamacje z tytułu wad należy zgłosić niepóźniej niż 24 godziny od momentu dostarczenia towaru. Ukryte wady należy niezwłocznie zgłosić i udokumentować powód reklamacji towaru. Kompletność oraz całość dostawy jest potwierdzona podpisem lub zapłatą przy dostawie gotówki. Przy mrożonych produktach kupujący ma prawo rozmrożenia próby w celu sprawdzenia, jakości towaru.
Kupujący ma obowiązek pozostawić i udostępnić do sprawdzenia towar wadliwy, aż do momentu przybycia sprzedawcy lub dostawcy. Usunięcie wadliwego towaru może być wykonane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dostawcą lub sprzedawcą.


5. Gwarancja

5.1 W przypadku uzasadnionych reklamacji roszczenia gwarancyjne kupującego są ograniczone do praw, które mamy wobec naszych dostawców. Przydzielamy je kupującemu. W przypadku gwarancji będziemy udostępniać kupującemu wszystkie dokumenty i informację wymagane do działań prawnych przeciwko dostawcy. Gdy egzekucje należności z tytułu gwarancji wobec dostawcy z przyczyn faktycznych lub prawnych okażą się niemożliwe lub nieuzasadnione, Kupujący jest uprawniony do żądania wymiany towarów zamówionych u nas. Jeśli niemożliwe jest wymienienie towaru, lub wymiana jest odrzucona przez klienta, kupujący może próbować uzyskać rabat na wadliwy towar lub żądać obniżenia ceny towaru.

5.2 Roszczenia oparte na wady art. § 437 BGB od upływu 12 miesięcy od dostawy.

5.3 Towary pozostają własnością sprzedającego do momentu, gdy płatność za nie zostanie uregulowana. Kupujący ma prawo do odsprzedaży towaru zastrzeżonego w toku zwykłej działalności gospodarczej, tak długo, jak nie jest domyślnie. Kupujący przypisuje należności wynikających z odsprzedaży lub z innych powodów prawnych dotyczących towarów w całości tytułem zabezpieczenia na rzecz sprzedającego. Sprzedający ma pozwolenie do zainkasowania należności przypisanych do sprzedawcy we własnym imieniu. Koneksja zezwolenia tylko może zostać cofnięta, jeżeli kupujący nie właściwie wypełnia swoje zobowiązania płatnicze.

5.4 Kupujący daje pełne zabezpieczenie do spełnienia wszystkich roszczeń znajdujących się na saldzie rachunku bieżącego . Jeśli kwota niezapłaconych roszczeń sięga więcej niż 20 procent, sprzedający ma prawo naliczyć sobie odsetki według własnego uznania.

5.5 W odniesieniu do naruszenia praw nabywcy, w szczególności zwłoki w płatnościach, dostawca jest uprawniony do odebrania towaru zastrzeżonego i żądanie zwrotu poniesionych kosztów wobec osób trzecich.


6. Ogólna odpowiedziałność

6.1 Bez uszczerbku dla rozporządzenia w ppkt 5.2. szkody jakiegokolwiek rodzaju, w ramach i poza gwarancji - opóźnienia lub niemożliwości, naruszenia obowiązków umownych, nieprawidłowych porad, naruszenia innych obowiązków umownych, czynu niedozwolonego lub innej podstawy prawnej - zwłaszcza za szkody wyrządzone poprzez niedostarczenie towaru, są wyłączone. Zobowiązania stosuje się tylko do działania lub rażącego zaniedbania, w przypadku uszczerbku życia, ciała, zdrowia, wad, które możemy mieć nieuczciwie ukryte, lub w przypadku wad dostarczonych towarów, za szkody majątkowe w obiektów używanych prywatnie i uszkodzenia ciała. Gwarancja jakości występuje w przypadku odszkodowania bez orzeczenia winy , ale jedynie w uniknięciu typowych wtórnych szkód.

6.2 Za zawinionych naruszeniach istotnych zobowiązaniach umownych ponosimy odpowiedzialność, również w przypadku rażącego zaniedbania pracownika kierowniczego i za normalne zaniedbania właściciela, organów lub kadry kierowniczej, w ostatnim przypadku, jednak, odpowiedzialność jest ograniczona do umów typowych- racjonalnie przewidywalnych szkód.

7. Płatność

7.1 Jeśli nic nie jest uzgodnione, płatność jest regulowana w momencie dostarczenia towaru w gotówce bez potrąceń. Sprzedający jest uprawniony, pomimo przeciwnych postanowień z kupującym do przesunięcia płatności długów, które będą spłacane jako pierwsze. Następnie sprzedający wysyła rozliczenie danej płatności. Jeśli powstały już koszty i odsetki, sprzedający rozlicza najpierw koszty a następnie odsetki.

7.2 Jeśli kupujący przy dostawie towaru nie ureguluje należności za towar, sprzedający ma prawo do powstrzymania się od dostarczania towaru. Sprzedający ma prawo do pobierania odszkodowania w ryczałcie w wysokości 75 Euro netto za bezużyteczne przyjechanie z towarem. Kwotę straty następnie należy obniżyć, jeśli nabywca okaże niższe obciążenie.

7.3 Płatności uznaje się za wykonane tylko wtedy, gdy sprzedający może dysponować kwotą. W przypadku czeków płatność tylko uznaje się gdy czek zostanie zrealizowany. Porozumienia spłacania zaległych płatności są podpisywane tylko w formie pisemnej. Zmiana formy płatności jest niemożliwa.

7.4 W przypadku gdy kupujący ma zaległości w płatnościach, dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości 2% powyżej stopy dyskontowej Europejskiego Banku Centralnego jako odszkodowanie ryczałtowe za opóźnienie w płatnościach.

7.5 Ponadto dostawca jest uprawniony, do odszkodowania ryczałtowego w wysokości 2,50 Euro za pierwsze wezwanie do zapłaty, 5,00 Euro dla drugiego wezwanie do zapłaty, 15,00 Euro za kolejne wezwanie do zapłaty.

7.6 W porozumieniach spłacania zaległych płatności nie należy spóźniać się ze spłacaniem rat. Jeśli nie wpłyną dwie raty. Kupujący jest zobowiązujący od razu oddać w trybie natychmiastowym całą kwotę zadłużenia.

7.7 Jeśli sprzedawcy znane są informacje dotyczące słabej zdolności kredytowej nabywcy w danym momencie, może zażądać czeku pokrycia danej płatności, potwierdzenia przelewu lub przedpłaty celem zabezpieczenia płatności za dany towar.

7.8 Kupujący ma tylko prawo do potrącenia, przechowywania lub ograniczenia, nawet jeśli stwierdził wady wzajemnych wierzytelności, które zostały prawnie ustanowione. Kupujący tylko z powodu własnych roszczeń z tego samego stosunku umownego jest uprawniony do wstrzymania płatności.


8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Roszczenia odszkodowawcze od pozytywnego naruszenia, winy w umowie lub deliktu są wyłączone przeciwko sprzedawcy, jak również wobec agentów lub pomocników, ile szkody zostały spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo. To nie stosuje się do roszczeń o odszkodowanie z właściwości ubezpieczeń, które ubezpieczają kupującego przed ryzykiem uszkodzenia wtórnego.


9. Miejsce sądu

9.1 Na te warunki oraz całe stosunki prawne między sprzedającym i kupującym, będą rozstrzygane według praw Republiki Federalnej Niemiec. Berlin jest jedynym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tego stosunku umownego.

9.2 Postanowienia w niniejszych warunkach lub świadczenia w ramach innych porozumień uznane zostaną za nieprawidłowe. Nieprawidłowość można znieść jedynie klauzulami lub aneksem do umów.

Miejsce: Luty 2011/ Havelland Express Frischdienst GmbH